14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Op woensdag 14 april a.s. houdt regio Oost haar voorjaarsledenvergadering.

U bent hierbij van harte welkom.

De vergadering is online; aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 21 december 2020
 4. Verslag vanuit interim AB
 5. Verslag vanuit de fokraad
 6. Terugblik 2020
 7. Financieel verslag 2020
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 28 april 2021
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 11. Stamboekopname en keuring
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

De link voor de vergadering met de stukken ontvangt u na aanmelding via nf.oost@hotmail.com

Een verzoek om alleen de stukken te ontvangen kan ook per e-mail.

Regiobestuur Oost van het NNFPS

14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Noord

Agenda voorjaarsledenvergadering  14 april 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via teams, linkje voor de vergadering wordt verstuurd na aanmelding via de mail of telefoon

Agenda, stukken voor de vergadering en notulen uitgestelde najaarsvergadering worden verstuurd via de mail.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen uitgestelde najaarsvergadering 28 januari 2021
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel verslag 2020
 7. Verslag kascommissie. Peter Wolken en Ester Hoogeveen brengen verslag uit.
  Reserve lid is Wietske Lantinga
 8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing:
  Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Aliece van Dijk
  Aftredend, niet herkiesbaar: Anne Niemeijer
  Nieuw te benoemen bestuurslid: Petra van Zuthem,  
  Tussentijds afgetreden als fokraadslid: Lex Cornelis. Voorstel om voor te dragen vanuit regio Noord bij het AB (nu IB): Loek Mulschlegel
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com
 10. Programma 2021
 11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 28 april 2021
 12. Stemming over voorstellen
 13. Wvttk
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Indien u de agenda, stukken voor de vergadering en de notulen via de post wilt ontvangen dan graag een mail naar nnfps.noord@gmail.com of een telefoontje naar Agnes Csengö 0622031756

Regelgeving RVO aangaande I en R

De nieuwe regelgeving Identificatie & Registratie schrijft voor dat vanaf 21 april alle “paardachtigen” die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan.

Belangrijkste reden voor deze aanscherping in de regelgeving is dat op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekte of een mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie.

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn locatie op zijn UBN-nummer bij de RVO. Op de website van de SRP staat informatie over de wijzigingen per 21 april.

Je vind er de informatie over hoe paarden én locaties waar paarden gehouden worden, geregistreerd moeten zijn. Ook is een overzicht met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden opgenomen.

Voor uitgebreide informatie ( en dus ook waar u kunt controleren of uw paard / pony in databank van de overheid staat) klikt u hier:

Klik op afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sectorraad Paarden

 

Hengsten Sport – en Showdag afgelast

De Corona-maatregelen lijken maar niet minder te worden en de berichtgeving aangaande de Rhino komt er nog eens extra bij.

Hierdoor wordt het onverstandig en te risicovol om een grote groep pony’s uit het hele land bij elkaar te laten komen tezamen met hun begeleiders, ruiters, amazones, medewerkers én bezoekers.

Daarom heeft het Interim Bestuur besloten – daarbij helaas in herhaling vallend – om ook in 2021 de Hengsten Sport- en Showdag niet door te laten gaan.

Bedankt

Bij deze wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het medeleven dat ik mocht ontvangen, nadat ik in december 2019 een herseninfarct heb gehad. De vele kaarten, berichten, bezoeken en telefoontjes hebben mij veel steun gegeven.

Na een jaar van revalidatie, ben ik inmiddels weer terug in mijn eigen huis.

Verder wil ik iedereen bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking in en buiten de keuringsbaan en wens ik u allen veel plezier en succes toe met het uit oefenen van onze mooie hobby.

En misschien tot ziens.

Hartelijke groet,

Hans Gaasbeek
Kerkstraat 12
6668 AN Randwijk

Hans volgt met belangstelling onze CHK 2021 middels de live stream!

WEBINAR RHINOPNEUMONIE

Klik op afbeelding om aan te melden

RHINOPNEUMONIE

In verband met de actualiteit kunt u zich hierover op deze wijze informeren:

Klik op afbeelding om naar de kennisbank te gaan.