21-06-2021 Ledenvergadering West

Het interim wil aan alle leden van regio West vragen op 21 juni, de extra ledenvergadering, zich aan te sluiten bij een van de andere drie regio’s Oost, Noord of Zuid.

Wij vragen dit wegens gezondheidsproblemen van dhr. Schepers.

Vergadering regio Oost start om 20:00.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.oost@hotmail.com (Mirjam de Wit)

Vergadering regio Noord start om 20:00.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via:

nnfps.noord@gmail.com (Agnes Csengö)

Vergadering regio Zuid start om 20:00.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via:

nf.zuid@hotmail.com (Jolanda Verton)

Wij wensen dhr. Schepers beterschap en hopen dat hij snel weer hersteld is.

Met vriendelijke groet,

Het interimbestuur. 

21-06-2021 extra ledenvergadering regio Zuid

Zoals aangekondigd houdt ook regio Zuid op 21 juni a.s. online een extra ledenvergadering. Wij willen de leden van regio Zuid uitnodigen om deze ledenvergadering bij te wonen.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Het enige agendapunt is het stemmen voor de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

De beoogde bestuursleden hebben zich al via de website en De Forester aan u voorgesteld.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.zuid@hotmail.com

Procedure voor het stemmen:

 • Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet toegestuurd via de mail.
 • Per lid mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.
 • Kunt u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering?  Dan kunt u een lid dat wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.
 • Geef in dat geval uw naam door aan het lid dat de volmacht van u krijgt. Dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. U krijgt dan een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier.
  Heeft u geen mailadres?  Geef dit dan ook door. De documenten worden u dan per post gestuurd.

In de vergadering is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan het regiobestuur en met elkaar bij te praten.

Met vriendelijke groeten, 

Het regiobestuur Zuid

Gebruik diepvriessperma Kantje’s Ronaldo en Anydale Ron

Het NNFPS is met het moederstamboek in gesprek over de registratie van nakomelingen van Kantje’s Ronaldo en Anydale Ron die geboren worden door gebruik te maken van diepvriessperma  van deze hengsten.

Wanneer u in uw fokkerij dit en/of volgende jaren hiervan gebruik maakt of wil gaan maken vragen wij u een mailtje te sturen voor meer informatie naar het interimbestuur/algemeen bestuur, interimbestuurnnfps@gmail.com.

21-06-2021 Ledenvergadering Oost

Zoals aangekondigd houdt ook regio Oost op 21 juni online een extra regioledenvergadering.

Deze begint om 20:00 uur.

Het enige agendapunt is het stemmen voor de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

De beoogde bestuursleden hebben zich al via de website en De Forester aan u voorgesteld.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.oost@hotmail.com

Procedure voor het stemmen:

 • Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet toegestuurd via de mail.
 • Per lid mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.
 • Kunt u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering?  Dan kunt u een lid dat wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.
 • Geef in dat geval uw naam door aan het lid dat de volmacht van u krijgt. Dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. U krijgt dan een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier.
  Heeft u geen mailadres?  Geef dit dan ook door. De documenten worden u dan per post gestuurd.

In de vergadering is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan het regiobestuur en met elkaar bij te praten.

Met vriendelijke groeten, regiobestuur Oost

Bedankt!

Aan alle leden,

Per 1 juli zal – als de ALV haar fiat heeft gegeven – het nieuwe hoofdbestuur aantreden. Een wisseling van de wacht.
Daarom wil het interim bestuur het voorgaande bestuur bedanken, via deze weg en met een grote bos bloemen.

Wim Lovink die zich al jaren lang inzet als vrijwilliger voor onze vereniging en de afgelopen jaren met verve het voorzitterschap op zich heeft genomen.
Met hart en ziel heeft Wim deze rol vervuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eile de Jong die vele jaren het financieel reilen en zeilen van onze vereniging in goede banen heeft geleid.
Ook een groot aantal evenementen werden tot in de puntjes geregeld door Eile.

 

 

 

 

 

 

 

En dan ten slotte Rianne de Vries, regio afgevaardigde Noord, welke altijd accuraat en snel haar bestuurstaken oppakte. Fijn en belangrijk dat jonge mensen zich aanmelden voor bestuurlijke functies.
Gelukkig blijft Rianne onze vereniging ondersteunen vanuit het regiobestuur van regio Noord.

 

 

 

 

Dankbaar zijn wij voor alle vrije tijd welke dit drietal de afgelopen jaren er voor over had om in onze mooie vereniging te steken.

Onze vereniging heeft immers geen bestaansrecht zonder de tomeloze inzet van vele vrijwilligers.
Wij kunnen hierbij niet genoeg benadrukken hoe hard we iedereen nodig hebben en hoe blij we zijn met de tijd die één ieder stopt in het helpen organiseren van al die mooie activiteiten waar wij elkaar hopelijk weer snel mogen ontmoeten (binnen de geldende regels, maar toch).

Nogmaals bedankt Wim, Eile en Rianne, het ga jullie goed!!!

Met vriendelijke groet,
Het interim bestuur
Jans Schepers
Petra van Zuthem
Stella Martens
Eva Eigenhuijsen

21-06-2021 Ledenvergadering Noord

Op 21 juni om 20 uur is er een ledenvergadering van regio Noord van het NNFPS. Deze wordt online gehouden via Teams.

De agenda voor deze vergadering:

1  Opening

2  Vaststellen agenda

3  Ingekomen stukken en mededelingen

4  Doornemen nieuwe leden voor het AB

5  Procedure doornemen voor het stemmen.

–  Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet thuisgestuurd via de mail.

–  Per persoon mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.

–  Als u  niet aanwezig kunt zijn op de vergadering dan kunt u een lid die wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.

–  Wilt u dan uw naam doorgeven aan het lid die de volmacht van u krijgt dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. Dan krijgt u een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier. Mocht u geen mailadres hebben dan dat ook graag doorgeven dan worden deze documenten naar u opgestuurd met de post.

6 Wvttk

7 Rondvraag

8 Sluiting

NB Om toch nog iets leuks met elkaar te delen leek het ons een leuk idee dat u als u een NF veulentje heeft om daar een filmpje van te maken en die op deze vergadering met ons te delen. U mag het filmpje naar mij sturen maar u mag het ook zelf delen op de vergadering als u dat kunt.

Wilt u mij (Agnes Csengö) een mail sturen als u aanwezig wilt zijn op de vergadering van 21 juni. Dan stuur ik u een linkje voor deze vergadering.

M vr gr,

Bestuur regio Noord NNFPS

UPDATE OFFICIËLE MEDEDELING PSSM1

Opschorting regel aangaande PSSM1 voor importmerries

Het Interim Bestuur heeft besloten de regel rondom PSSM1 voor importmerries (gepubliceerd op website dd 9 februari 2021 en tevens te vinden in De Forester nr 1/2021) op te schorten. De regels voor de hengsten blijven verder intact. Voor het specifieke onderdeel voor merries willen we ons echter nog meer duidelijkheid laten verschaffen voordat wij de eerder gepubliceerde regel gaan doorvoeren. Daarnaast is inmiddels gebleken dat in ons omliggende landen ook met het doorvoeren van deze regel wordt gewacht. Tijdens de Internationale Meeting van het Engelse moederstamboek met alle dochterstamboeken (gepland in najaar 2021) zal het onderwerp PSSM1 dus wederom uitgebreid besproken worden.

Eveneens zal dan ook worden besproken hoe merriehouders met hun fokmerries uit verdachte lijnen moeten omgaan. Op dit moment wordt er vanuit het moederstamboek gewezen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid op basis van eigen inzichten van de merriehouder. Er zijn echter (nog) geen consequenties aan verbonden.

PSSM1 test

Mocht u besluiten een pony te willen testen op PSSM1 dan zal daarbij – voor het officieel overnemen van de uitslag in de registratie van het NNFPS – de test op geborgde wijze moeten plaatsvinden zoals dat ook reglementair plaatsvindt bij het myotonie onderzoek. Neemt u daartoe contact op met stamboekkantoor, zij zullen u de werkwijze uitleggen en dat ook voor u verzorgen.

Van onze actuele, actieve hengstenstapel lopen momenteel de onderzoeken bij Van Haeringen laboratorium. Zodra deze uitslagen bekend zijn zullen wij u daarover via De Forester en website op de hoogte stellen.

Volledigheidshalve publiceren wij de herziene versie van het PSSM1, met daarin vermeldt het opschorten tot nadere orde van de regel voor importmerries.

Waarmee de eerdere publicatie over PSSM1 officieel wordt vervangen.

Klik hier hoe wij onze gedane publicatie van 9 februari op de website hebben aangepast en zoals we deze tevens in “de Forester” nummer 1 hebben gepubliceerd.

De aanpassingen zijn vet en schuingedrukt.

Het Interim bestuur van het NNFPS

Betreft: Algemene Ledenvergadering op 1 juli en Regiovergaderingen op 21 juni

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In juli 2020 is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben vertegenwoordigers van de vier regio’s de bestuurstaak a.i. daarna op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden nauwgezet aandacht gekregen.

Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 1 juli om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV wordt op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 21 juni om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met regiospecifieke onderdelen.

Algemeen Bestuur:
Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

 • Dhr. Marcel Bielefeld – Voorzitter
 • Mw. Mirjam de Wit – Secretaris
 • Dhr. Anne Niemeijer – Penningmeester
 • Mw. Channa de Winter – regiovertegenwoordiger Regio Noord
 • Dhr. Ferdi v.d. Broek – regiovertegenwoordiger Regio Oost
 • Mw. Josina v.d. Velden – regiovertegenwoordiger Regio Zuid
 • Mw. Pauline v. Heugten – regiovertegenwoordiger Regio West

Fokraad:

De Fokraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Op dit moment zijn er vacatures in de Fokraad voor regio Noord en Zuid:

Voordracht van Regio Noord aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Dhr. Loek Mulschlegel – fokraadslid Regio Noord

Voordracht van Regio Zuid aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Geen voordracht – op dit moment vacant

(Tegen)kandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen tot en met 17 juni worden ingediend bij het stamboekkantoor.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 18 juni) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 21 juni op de voor u van toepassing zijnde (online) locatie in uw regio en wel om 20.00 uur.

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

Jans Schepers, Eva Eigenhuijsen, Stella Martens en Petra van Zuthem

PS: Nogmaals de belangrijkste punten:

 • 21 juni Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
  • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
  • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de betreffende Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
 • 1 juli Algemene Ledenvergadering – waarvan de (online) locatie volgt
  • Vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen

 

STAMBOEKOPNAMES EN KEURINGEN 2021

In overleg met de Regio’s is er voor het keuringsseizoen een respectabel aantal meetmomenten op de agenda opgevoerd welke wij u hierbij kunnen presenteren!!

Deze data zijn:

Zaterdag 19 juni STAMBOEKOPNAME
bij Hippisch Centrum,Midden Zeeuws Vlaanderen, Graafjansdijk 173B 4554 LD te Westdorpe

Zaterdag 26 juni STAMBOEKOPNAME
bij Manege t’.Oalespoor , Pastoor,Rientjesstraat 85, 7447 GG Hellendoorn        

Vrijdag 2 juli  STAMBOEKOPNAME
bij Stal Koetsiershoeve,Middendijk 55, 7397 ND, Nijbroek

Zaterdag 3 juli  STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege Norg, Kerkpad 1, 9331 AC te Norg

Zaterdag 10 juli STAMBOEKOPNAME
bij Stal “Nieuwmoed”, Ruurloseweg 98, 7251 LW te Vorden

Zaterdag 10 juli STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege De Pijnhorst, Bremhorst 6,5491 LR te St. Oedenrode

Vrijdag 16 juli STAMBOEKOPNAME
bij Stal Tongerenhof, Kempisweg 5,6037 NM Kelpen-Oler

Zaterdag 17 juli STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege Hippisch Verband,Halvinkhuizerweg 78-80, 3882 LA te Putten

–> VRAAGPROGRAMMA

–> INSCHRIJFFORMULIER

 

Onze evenementen in samenhang met de Covid-19 pandemie

Wel zullen we in het jaar 2021 onze verenigingsactiviteiten nog af moeten stemmen op wat door de gezamenlijke inzet van betrokkenen; ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden hierover wordt besproken en bepaald.

En zoals u dus zult begrijpen geldt dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Covid 19.

De evenementen zullen – wanneer hiertoe besloten wordt en hiervoor vervolgens toestemming is verkregen – zoals ook nu lijkt –  er nog niet geheel weer uit gaan zien zoals we gewend waren. Er zal in de voorbereiding een vorm worden gekozen waaraan wij ons vervolgens dan aan zullen gaan houden omdat je op een gegeven moment het in een bepaalde vorm in de organisatie en uitvoer moet gaan uitwerken en invullen. 

Naast de Algemene Bepalingen die onze evenementen kennen zullen er dus ook weer aanvullende bepalingen en protocollen worden opgesteld

Het bestuur zal in overleg blijven met de regio’s daar waar de regio’s het organiseren en uitvoeren bij  stamboekopname ’s als taak hebben.

Dat gezamenlijk overleg en standpuntbepaling noodzakelijk is zal u duidelijk zijn.

Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen.

Aangaande het resultaat van het overleg tussen het algemeen bestuur en met de regio’s en onze officials en waar dit dan eventueel praktisch in zal resulteren, zullen wij u uiteraard via onze website van op de hoogte houden.

Nieuw elan in Algemeen Bestuur NNFPS

Het Interim Bestuur presenteert met trots een mooie lijst met kandidaten voor het Algemeen Bestuur van het NNFPS. Het nieuwe team dat wordt voorgesteld is in goed overleg samengesteld, en bevat een mix aan bestuurlijke ervaring, frisse blikken en kennis over de vereniging. De kandidaten zijn enthousiast om binnen deze samenstelling als team aan de slag te gaan met de verschillende vraagstukken die er liggen.

Energie & enthousiasme

Het Interim Bestuur heeft hard gewerkt om voor de vereniging een nieuw Algemeen Bestuur te formeren dat met energie en enthousiasme aan de slag gaat voor de vereniging. Met grote saamhorigheid zijn er door het Interim Bestuur gesprekken gevoerd met kandidaat-bestuursleden die aan de slag kunnen en willen met de diverse vraagstukken die in onze vereniging leven. Besproken  vraagstukken zijn zaken als communicatie binnen de vereniging, ledenbehoud en -werving, digitalisering en een gezonde financiële huishouding hebben en houden.

Het laatste woord is uiteraard aan de leden van het NNFPS, welke in juni mogen stemmen over de volgende kandidaat bestuursleden:

Marcel Bielefeld                              voorzitter
Mirjam de Wit                                 secretaris
Anne Niemeijer                               penningmeester
Josina van der Velden                   afgevaardigde Regio Zuid
Ferdi van den Broek                      afgevaardigde Regio Oost
Pauline van Heugten                     afgevaardigde Regio West
Channa de Winter                          afgevaardigde Regio Noord

De weg naar het nieuwe AB

Op 21 juni worden regiovergaderingen georganiseerd om stemmen op deze kandidaten mogelijk te maken.