Vraag tot deelname aan onderzoek RVO

Van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kwam bij ons de vraag binnen om een uitnodiging tot deelname aan een onderzoek te verspreiden. Hiermee wil RVO de informatievoorziening voor paardenhouders op de RVO website verbeteren. RVO is daarom op zoek naar paardenhouders die willen deelnemen aan het onderzoek.

De uitnodiging voor het onderzoek vindt u middels onderstaande link.

–> Uitnodiging interviews

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Zuid

Op zaterdag 25 juli 2020 organiseert Regio Zuid in samenwerking met Stal Tongerenhof te Kelpen-Oler een stamboekopname met vrij bewegen en/of vrijspringen en veuleninspectie.

Locatie
Stal Tongerenhof
Kempisweg 5
6037 NM Kelpen-Oler

U kunt zich hiervoor inschrijven door de opgave te mailen naar: nf.zuid@hotmail.com o.v.v. inschrijving 25 juli 2020
De sluitingsdatum is 11 juli 2020.

–> Het vraagprogramma

–> Het inschrijfformulier

Verdere informatie via bovengenoemd email-adres of 0638509366

Eigenaar zoekt Ruiter: Wie helpt bij de ideale match?

De paardensport kent tal van beoefenaars en liefhebbers en een heel aantal mensen is werkzaam in de hippische sector. Maar voor de toekomst van deze prachtige sport zijn twee zaken essentieel: het paard/de pony en de ruiter.

In Nederland zijn zo’n 450.000 paarden en circa 500.000 ruiters, waarvan 50.000 actief in de wedstrijdsport. Keuze genoeg zou je zeggen. Maar toch blijkt het voor fokkers soms lastig om een passende, getalenteerde ruiter te vinden die hun fokproducten kan trainen. En zo lopen er kwaliteitsvolle paarden en pony’s in de wei, terwijl er tegelijkertijd ambitieuze jonge ruiters zijn zonder geschikt paard.

Zonde van de potentie aan beide zijden! Dat vonden de initiatiefnemers (vanuit o.a. Koepel Fokkerij, KWPN, KNHS, NNFPS, NWPCS, Vereniging Eigen Paard, Terra college en Aeves Hogeschool, Hekkelman Advocaten en Notarissen en FNRS) van het landelijke programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’, dat als doelstelling heeft om de optimale matches te maken tussen paard en ruiter in de diverse disciplines.

Het plan in een notendop:

Via regionale programma’s worden fokkers gefaciliteerd door het koppelen van hun jonge paarden en pony’s aan passende ruiters, die op hun beurt worden begeleid door professionals. In deze samenwerking kunnen beide partijen elkaar helpen hun doelen te realiseren, op diverse niveaus: van zadelmak maken tot sportieve prestaties op niveau, of training voor verkoop van het paard of de pony. De regionale teams coördineren, matchen, ondersteunen en begeleiden op een breed vlak, maar altijd op maat. Per match van eigenaar en ruiter wordt een passend traject gekozen. Tussen beide partijen worden overeenkomsten afgesloten, zodat voor alle deelnemers duidelijk is wat de afspraken zijn.

Een ambitieus plan met prachtige vooruitzichten voor de toekomst van onze sector, maar we kunnen dit niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het opstarten en organiseren van de regionale programma’s: iedere provincie – met uitzondering van Limburg waar al een project succesvol loopt – zoekt enthousiaste kandidaten voor het op poten zetten van het programma, zodat we op termijn kunnen werken aan het maken van de juiste matches.

Contact

Wil jij je inzetten voor het regionale programma in jouw provincie? Of wil je graag eerst iemand spreken over wat er precies bij komt kijken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door te mailen naar: eigenaarzoektruiter@outlook.com. Wil je eerst meer informatie? Kijk dan op www.eigenaarzoektruiter.nl.

Regiovergadering Oost 1 juli 2020 (Locatie bekend)

Op 1 juli 2020 om 20 uur houdt regio Oost haar uitgestelde voorjaarsledenvergadering 2020.

Deze wordt gehouden bij de Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen.

Vanwege de corona-maatregelen vragen wij u zich hiervoor aan te melden met een mailtje naar nf.oost@hotmail.com o.v.v. aanmelding LV.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 28 november 2019 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2019
 7. Financieel verslag 2019
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming

Regiobestuur
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Ab Hakkert.

Jolanda Brugman stelt zich kandidaat voor het regiobestuur. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.

 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 2020 – datum nog te bepalen (bijlagen)

Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.

 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De agenda plus bijlagen krijgt u na aanmelden via nf.oost@hotmail.com toegestuurd.

Vergadering regio West.

Op 1 juli 2020,aanvang 20.00u.

Pro de Baander, Zangvogelweg 152,3815DR te Amersfoort.

 1. Opening
 2. Mededelingen en doelstelling deze avond.
 3. Notulen najaarsvergadering 2019,o.v.b.
 4. Financieel verslag 2019 o.v.b.
 5. Verslag kascommissie 2019 o.v.b.
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie o.v.b.
 7. Bestuursverkiezing(indien mogelijk benoemen nieuwe bestuursleden)
 8. Nieuwsberichten regio west via de website.
 9. Activiteiten 2020,cq hulpvraag naar de leden voor ondersteuning.
 10. Agenda ALV 2020 en behandeling voorstellen.
 11. Stemming over de voorstellen.
 12. Terugkoppeling uit het AB
 13. Terugkoppeling uit de fokraad
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ten aanzien van agendapunt 7 stellen de zittende bestuursleden voor als voorzitter te benoemen dhr.J.Schepers en als bestuurslid mevr.P van Heugten.(tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij schepgin@hetnet.nl

 

Update vanuit bestuur Regio Noord

Beste leden van regio Noord en overige geïnteresseerden,

Het zijn een paar vreemde maanden geweest met een voor ons totaal andere wereld.

Gelukkig hebben we als fokkers weer mooie veulentjes kunnen verwelkomen, maar het verenigingsgebeuren stond even op een laag pitje.

Als regiobestuur konden we gelukkig gewoon door vergaderen middels de digitale snelweg en beslissen wat te doen met onze Regionale Keuring.

Wij laten onze Regionale Keuring 2020 plaatsvinden in aangepaste vorm op 12 september 2020 te Norg. Wellicht ten overvloede, maar de geplande Late Veulenkeuring op 5 september 2020 zal dan geen doorgang vinden. Het vraagprogramma voor de RK staat inmiddels op de website.

Daarnaast heeft u waarschijnlijk vernomen dat de overige Regio’s een ledenvergadering op 1 juli hebben uitgeschreven. Vanwege de ontstane situatie binnen het Algemeen Bestuur en de situaties binnen de diverse Regiobesturen hebben wij besloten op dit moment geen regiovergadering te plannen. Wanneer er meer duidelijkheid is ontstaan, zijn wij voornemens in het najaar een ledenvergadering te organiseren.

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie een fijne zomer en vooral, blijf gezond!

Namens de voorzitter van de Regio Noord,

Aliece van Dijk

Uitnodiging

Beste Leden van de Regio Zuid,

Wij willen u allen uitnodigen voor onze (voorjaars)ledenvergadering.  Deze zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020!
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

Onze jaarlijkse voorjaarsvergadering kon door de corona-crisis niet door gaan. Om u toch op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het stamboek, hebben wij  besloten om toch een ledenvergadering in te plannen. U zult op deze vergadering eveneens op de hoogte gebracht worden welke (zomer) evenementen er wel of geen doorgang gaan vinden. Uiteraard zal de vergadering conform de corona richtlijnen van het RIVM plaatsvinden.

–> Agenda

Omdat wij een activiteitencommissie hebben en dus geen door de leden gekozen regiobestuur zijn wij reglementair verplicht om middels stemming een volledig (nieuw) regiobestuur te vormen. Alle leden van de activiteitencommissie stellen zich (her)kiesbaar voor het regiobestuur. Eva Eigenhuijsen stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter van de Regio Zuid. Met een gekozen regiobestuur functioneren wij niet langer als een activiteitencommissie. Dat maakt de communicatie binnen de vereniging duidelijker, maar geeft ons bijvoorbeeld ook weer het mandaat om zelfstandig voorstellen in te dienen bij het Algemeen Bestuur.

(Her)Kiesbaar voor het regiobestuur zijn:

Eva Eigenhuijsen – Voorzitter
Jolanda Verton – Secretaris
Antoon Bosch – Penningmeester
Wim Lange – Bestuurslid
Jan Claes – Bestuurslid
Josina Wolfert – van der Velden – Bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 30 juni 2020 melden bij Jolanda Verton via het mailadres: nf.zuid@hotmail.com

Voor degenen die dit jaar een pony willen laten opnemen in het stamboek: op zaterdag 11 juli 2020 organiseren wij een stamboekopname vrij bewegen/-springen en veuleninspectie in Sint-Oedenrode. Helaas zal dit conform voorschriften zonder publiek plaats vinden. Deelnemende pony’s kunnen naast het ster predicaat in dit uitzonderlijke jaar ook tot voorlopig kroon worden aangewezen, aangezien er geen Centrale Merriekeuring wordt georganiseerd waar normaliter deze aanwijzing plaats vindt.

Wij kijken er naar uit om u weer te mogen begroeten – al is het op 1,5 meter afstand –  dus graag tot ziens op woensdag 1 juli 2020.

Met vriendelijke groeten,
de leden van de activiteitencommissie Regio Zuid NNFPS

SPORTDAG 2020 helaas geannuleerd!

Beste New Forest liefhebbers!

We fokken als Vereniging NNFPS een prachtige pony; de Nederlandse New Forest pony. Een pony die uitblinkt in karakter en mogelijkheid geeft tot veelzijdig gebruik en daar geniet een ieder op zijn of haar wijze van.

Maar gezamenlijk doen we dat zeker ook met onze gebruikers van deze New Forest pony’s en wel bij uitstek op onze Nationale New Forest Sportdag.

En deze dag kan in 2020  – op de daartoe traditiegetrouw ingeplande laatste zaterdag van september – niet doorgaan.

Met vele liefhebbers van allerlei “pluimage”; van fokker tot eigenaar; van trotse berijder tot support gevende ouder, broer, zus, vriend, vriendin, opa of oma, zijn we daar niet blij mee.

Van onze officials die zo graag komen tot de organisatoren en vrijwilligers en wie al niet meer; allen zullen deze dag in 2020 gaan missen. Maar u zult begrijpen dat onder de huidige omstandigheden samenhangend met de protocollen van overheidswege in verband met het Coronavirus, onze Sportdag niet kan plaatsvinden in haar unieke vorm en op de wijze zoals zij bedoeld is, namelijk als New Forest familiedag.

Waar Sport en Fokkerij & Jong en Oud samenkomen

Wat we kunnen, en zeker ook doen, is de hoop uitspreken dat wij u volgend jaar allen weer op deze dag mogen ontmoeten!!

Met vriendelijke – en gezondheid toewensende groet,

Het Algemeen Bestuur en de Sportdagcommissie.

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Oost

Met inachtneming van de Corona-maatregelen en het Protocol Keuringen (www.koepelfokkerij.com) organiseert regio Oost op 2 data in juli 2020 stamboekkeuringen/veuleninspecties.

Zie het vraagprogramma 2020 en inschrijfformulier 2020 op deze website.

 

Datum/dagdeel Locatie Sluitingsdatum
4 juli ochtend Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen 25 juni 2020
18 juli ochtend Stal Het Gruyter, Greutelseweg 25, 7325 CR Wenum Wiesel 9 juli 2020
18 juli middag Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden 9 juli 2020

U kunt zich hiervoor inschrijven door het inschrijfformulier te mailen naar: nf.oost@hotmail.com o.v.v. inschrijving 4 juli 2020 of inschrijving 18 juli 2020.

Verdere informatie via bovengenoemd emailadres of 0630495449.

 

 

 

Stamboekopname en veuleninspectie.

Het overleg tussen het Algemeen bestuur en de Regio’s heeft er in geresulteerd dat er in 2020 stamboekopnames en veuleninspecties worden georganiseerd. Deze zullen (onder voorbehoud van voldoende deelname) plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • 4 juli Locatie Stal “Patriciahoeve”, Alikruikweg 33, 8256 RK  Biddinghuizen – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 25-06–2020
 • 4 juli Locatie Stal “Silver Spring Sporthorses”, Kerkweg 1b, 4145 MP Schoonrewoerd – Stamboekopname en inspectie – J. Schepers, Kampweg 15, 3769 DE Soesterberg of via E-mail: schepgin@hetnet.nl Sluitingsdatum: 25-06–2020
 • 11 juli Locatie Manege “De Pijnhorst”, (Bremhorst 6, 5491 LR) te St. Oedenrode – Stamboekopname en inspectie – J. Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT Lewedorp (06-38509366) of via E-mail: nf.zuid@hotmail.com Sluitingsdatum: 27-06–2020
 • 18 juli Locatie Stal “Het Gruyter”, Greutelseweg 25, 7345 CR Wenum-Wiesel – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 09-07-2020
 • 18 juli Locatie Stal “Nieuwmoed”, Ruurloseweg 98, 7251 LW Vorden – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 10-07-2020
 • 25 juli Locatie “Stal Tongerenhof”, Kempisweg 5, 6037 NM Kelpen-Oler – Stamboekopname en inspectie – J. Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT Lewedorp (06-38509366) of via E-mail: nf.zuid@hotmail.com Sluitingsdatum: 11-07–2020
 • 8 augustus – Locatie Stal “Koetsiershoeve”, Middendijk 55, 7397 ND te Nijbroek – Stamboekopname en inspectie – Raymond Kamphuis, Middendijk 55, 7397 ND, Nijbroek (06-23298800) of via E-mail: info@stal-koetsiershoeve.nl Sluitingsdatum: 25–07-2020
 • 12 september – Locatie Manege Norg, Kerkpad 12, 9331 AC Norg- Stamboekopname en inspectie – M. Willems, Nieuweweg 28,9364 PC Nuis, 0594-642165 (tussen 19.30-21.00) of via E-mail: keuringnfregionoord@gmail.com Sluitingsdatum:29-08-2020

 

Uiteraard i.v.m. Corana met toestemming van de betreffende gemeente en de veiligheidsregio met inachtneming van de regelgeving zoals deze ten tijde van het evenement zal gelden.

Informatie en Opgeven?

–> Het vraagprogramma

–> Het inschrijfformulier