Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden op:

maandag 21 maart 2016
aanvang 20.00 uur
Papenberg 5
7361 BR Beekbergen

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 17 december 2015 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB (Wim Lovink)
 6. Verslag vanuit fokraad (Gerard Vervoorn)
 7. Jaarverslag secretaris 2015 (bijlage)
 8. Financieel verslag 2015 (bijlage)
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Loman.Het regiobestuur stelt voor in deze vacature Diny Frederiks te benoemen.Aftredend en wel herkiesbaar is Nathalie Pronk. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  In het regiobestuur zijn twee vacatures.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Activiteiten 2016
  • Wedstrijd vrijspringen/stamboekopname/fokadvies
  • Regionale keuring 25 juni
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS
secretaris, Mirjam de Wit
nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail bij de secretaris.