Agenda ledenvergadering 24 maart 2016

Agenda voorjaars ledenvergadering 24 maart 2016

Tijd: 20.00

Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen najaarsvergadering 10 december 2015

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel verslag 2015

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie

9. Bestuursverkiezing

Mevr. D. Timmer aftredend, niet herkiesbaar.

Mevr. A. Hofsteenge aftredend en herkiesbaar

Dhr. A. Niemeijer aftredend en herkiesbaar

Mevr. A. Csengö aftredend en herkiesbaar

Nieuw te benoemen:

Dhr. G. Zijlstra als nieuwe voorzitter

Mevr. Y. Hijlkema als lid van het bestuur

(Nieuwe bestuursleden stellen zich binnenkort voor op de new forest site)

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

10. Programma 2016

11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 20 april 2016

12. Stemming over voorstellen

13. Wvttk

14. Rondvraag

15. Sluiting