Update 27-05-2020

INSPECTIES 2020

Beste leden van het NNFPS,

Zoals ook gecommuniceerd in ons bericht van 18 mei j.l. zullen in deze Corona-tijd de stamboeken een door de overheid verplicht systeem moeten invoeren aangaande hun activiteiten met hun verenigingsleden.

Dit betekent voor het NNFPS dat onze Regionale keuringen, in de vorm zoals we dat gewend waren, evenals de Centrale Merriekeuring allen géén doorgang kunnen vinden.

De anderhalve meter afstand wordt natuurlijk gerespecteerd!

Wel kan er de gelegenheid worden geboden uw pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Vanwege het annuleren van de CMK zal dit jaar, naast de mogelijkheid van het verkrijgen van het predicaat ‘ster’ (merries én ruinen), voor die merries die ‘ster’ worden er ook gelijk door de jury worden beoordeeld of de merrie mogelijk voor ‘voorlopig kroon’ kan worden aangewezen.
Daarnaast kunnen er mogelijk veuleninspecties plaatsvinden waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar, zoals u zult begrijpen, niet worden geplaatst.

Hetgeen mogelijk voor dit jaar kan worden georganiseerd heeft het bestuur in voorbereiding in samenspraak met de regio’s.

De uitkomst hiervan van wát we als vereniging organiseren, zal bij voldoende belangstelling en na bespreking met de respectievelijke gemeenten, c.q. veiligheidsregio’s en verkregen toestemming, worden gehouden op data vanaf de maand juli 2020 en later in het jaar.

Wij hopen binnenkort u nader te kunnen inlichten over, wat dan in dit jaar zal worden benoemd als “inspecties 2020”, de invulling, data; locaties en de praktische zaken voor u als mogelijke deelnemer.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur NNFPS

 

UPDATE 18-05-2020

Beste leden,

Op 12 mei is aan de paarden – en ponystamboeken bekend gemaakt dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van bepaalde activiteiten en dat daardoor de paardenpaspoortconsulenten, onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol, weer aan de slag mogen. Ook evenementen, zij het in sobere vorm en volgens protocol, kunnen weer opgestart worden.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van betrokkenen; ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden.

Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen.
En zoals u dus zult begrijpen geldt dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Corona. Zodra het aantal besmettingen weer toeneemt, zal de centrale overheid gedwongen zijn om de maatregelen weer aan te scherpen.

Aangaande de evenementen wanneer deze gaan plaatsvinden.

De evenementen zullen – wanneer hiertoe besloten wordt en hiervoor vervolgens toestemming is verkregen – er totaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. Ze zullen gaan plaatsvinden onder de voorwaarden zoals die uit het overleg  zijn voortgekomen. Wat als resultaat zal hebben dat alleen de noodzakelijke handelingen zullen worden uitgevoerd en er zal dus geen plaatsingen middels groepen in de baan kunnen plaatsvinden. Er zullen strikte regels gelden. Binnen het protocol lijkt het doen plaatsvinden van stamboekopname ’s tot de mogelijkheden te behoren.

In het protocol is o.a. omschreven dat er geen publiek aanwezig zal zijn en zal er gelden dat per pony maximaal 2 personen op het terrein aanwezig mogen zijn.

Wanneer de pony dan aan de beurt is mag deze naar een aangewezen plaats gebracht worden. Na de beoordeling volgt direct de uitslag (zoals bij opname dan: ja / nee opname en ja / nee ster). Daarna gaat de pony rechtstreeks naar de trailer/vrachtwagen en verlaat de eigenaar het terrein. (Bij meerdere pony’s volgen nog aanvullende regels). Het is niet toegestaan om te blijven en naar andere pony’s te kijken.

In tegenstelling tot andere jaren is het dan dus alleen een functionele activiteit en geen sociaal gebeuren.

In het bestuur zijn er zorgen over de risico’s voor de gezondheid van inzenders en vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. We weten nog niet of de besmettingen met het corona-virus zich weer gaan uitbreiden in de komende weken. Daarom gaat het bestuur in overleg met de regio’s omdat de regio’s het organiserend en uitvoerend aspect bij stamboekopname ’s vanuit het verleden als taak hebben. Zij zullen – wanneer men een evenement wil gaan uitvoeren – dus o.a. ook in overleg moeten gaan treden bij de gemeente om toestemming te verkrijgen voor het organiseren van een evenement als voorwaarde zoals omschreven in het protocol. En vervolgens als organisatoren ook de taak hebben de praktische invulling van het evenement te verzorgen volgens het protocol en het handhaven van regels zoals het protocol die kent tijdens het evenement.

Dat gezamenlijk overleg en standpuntbepaling dus noodzakelijk is zal u duidelijk zijn.

Aangaande het resultaat van het overleg tussen het algemeen bestuur en van de regio’s en onze officials en waar dit dan eventueel praktisch in zal resulteren, zullen wij u uiteraard van op de hoogte houden.

Wij willen u hierbij graag nog wijzen op de volgende link waarin alles door de Sectorraad Paarden samengevat wordt.

–> Samenvatting Sectorraad Paarden

 

 

 

En voor de volledigheid leveren we het protocol Keuringen en Prestatietesten alsook de bevestigingsbrief van de SRP. Deze zijn middels onderstaande te openen:

–> Link protocol keuringen en prestatietesten

–> Link bevestigingsbrief

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur

 

 

 

UPDATE 11-05-2020

Maatregelen in verband met Corona virus in samenhang met NNFPS activiteiten

Woensdag 6 mei 2020 heeft de overheid tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei er in Nederland meer ruimte komt.
Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector.

Wat er nu vanaf 11 mei geldt kan gelezen wordt op de website van de Sectorraad Paarden (SRP).

–> Ga naar de website SRP

Er wordt gedacht en gesproken in mogelijkheden maar concreet zijn er nog geen uitkomsten die ons een handvat bieden om op dit moment vereniging gerelateerde activiteiten in de vorm van evenementen te gaan oppakken .

Want het is duidelijk dat vanaf 11 mei nog geen wedstrijden, c.q. keuringen kunnen worden gehouden

De onderhandelingen van de Sectorraad met het ministerie van LNV hebben – ondanks de inspanningen en ingediende voorstellen met bijbehorende protocollen – op dit moment nog geen concrete uitkomst.

Wij willen in het belang van onze leden, uiteraard met alle zorgvuldigheid ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen, mogelijkheden om keuringen te laten organiseren door de regio’s graag benutten en onze medewerking daaraan geven.

Maar het zal niet anders kunnen dan wanneer hiertoe ons vanuit overheid middels toestemming met aanrijking van de te volgen protocollen, de mogelijkheden worden geboden.

Het bestuur blijft zich informeren en worden wij geïnformeerd dan stellen wij uiteraard ook u op de hoogte!
En daarnaast kunt u zich informeren door de publicaties op de website van de Sectorraad voor Paarden te volgen.

Het Algemeen Bestuur.