Najaarsvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West op 10 december 2018

Locatie: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS  Amstelveen

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulenvergadering  22 maart 2018
 5. Terugkoppeling uit het AB
 6. Terugkoppeling uit de Fokraad
 7. Evaluatie keuring Wamel 2018
 8. Discussie structuur merriekeuringen
 9. Concept agenda ALV 2019
 10. Voorstellen ALV 2019
 11. Bestuursverkiezing
  • Bianca Hoekstra, aftredend en herkiesbaar
   Regio West is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten worden van harte uitgenodigd om zich tot aanvang van de vergadering via de voorzitter Paul Schuiling nfregiowest@gmail.com te melden.
 12. Wvttk/rondvraag
 13. Sluiting

Als u voorafgaand aan de vergadering een mail stuurt naar nfregiowest@gmail.com dan sturen wij u graag de overige vergaderstukken toe.

Najaarsvergadering Regio Noord

6 december 2018, 20.00 uur

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2018
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2018
 6. Voorstellen ALV 2018
 7. Evaluatie regio activiteiten 2018
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2019
 9. Samenwerking voor de RK met het Welsh stamboek
 10. Voorstel aanpassing keuringstructuur
 11. Evt. info vanuit AB (Rianne de Vries)  en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
 12. Wvttk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aansluitend een interessante lezing/presentatie. Meer info volgt.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Verslag Regiotour Noord 2018.

Vanwege te weinig aanmeldingen, ging de Late Veulen Keuring tijdens de New Forest Sportdag helaas niet door. De Regiotour op 8 september 2018 was dan ook echt de afsluiting van het keuringsseizoen 2018.

Met 29 deelnemers aan de buitenrit en/of BBQ werd het een geslaagde dag in Gasselte. Met 2 New Forest aanspanningen, een koets, 4 jonge ruiters op eigen New Forest Pony’s en met 6 paarden van de manege, werden de Staatsbossen op de Hondsrug doorkruist. Het prachtige weer en de onderlinge sfeer maakten dit tot een bijzondere  belevenis. De buitenrit werd afgesloten door de waterbak, waarna de jonge amazones met New Forest Pony’s zich nog hebben uitgeleefd op de Cross hindernissen.

De BBQ was meer dan uitstekend verzorgd door Jos Krapels en de crew van de manege. Leuk en fijn om weer terug te zijn op deze vertrouwde plek voor de Regio Noord. De gezamenlijk hobby, onze New Forest pony’s, geeft altijd volkdoende gespreksstof en versterkt zo de waardevolle onderlinge samenhang tussen de leden van de Regio en het stamboek.

Er wordt al nagedacht over de Regiotour 2019. Wellicht dat we dan een uitstapje gaan maken naar Noord Holland !?!

Met speciale dank aan Jos Krapels en  Manege Gasselte voor de perfecte organisatie, namens het bestuur van de Regio Noord,

Jaap Nonkes en Lex Cornelius.

Nieuwe datum en locatie voor het verrichtingsonderzoek en de stamboekopname.

Het verrichtingsonderzoek Merries en de stamboekopname, welke door de situatie op het Hippisch Centrum in Ermelo moesten worden afgelast, zullen alsnog doorgang vinden. Er is naarstig gezocht naar een locatie en die is gevonden op

 

–> Het Paardensportcentrum “De Zuidstroom” te Vinkega.

De locatie voldoet voor ons evenement en was hiertoe beschikbaar op 17 november a.s.
In de loop van week 46 zal het tijdschema volgen.