Najaarsvergadering Regio Noord

6 december 2018, 20.00 uur

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2018
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2018
 6. Voorstellen ALV 2018
 7. Evaluatie regio activiteiten 2018
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2019
 9. Samenwerking voor de RK met het Welsh stamboek
 10. Voorstel aanpassing keuringstructuur
 11. Evt. info vanuit AB (Rianne de Vries)  en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
 12. Wvttk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aansluitend een interessante lezing/presentatie. Meer info volgt.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756