Najaars ledenvergadering Noord

Agenda najaars ledenvergadering NNFPS regio Noord op 14 december 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Cafe Zwaneveld Norg

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2023
5. Behandeling conceptagenda ALV 2024
6. Voorstellen ALV 2024
7. Evaluatie regio activiteiten 2023
8. Agenda activiteiten regio Noord 2024
9. Info vanuit AB (Channa de Winter) en vanuit fokraad (Loek Mulschlegel)
10. Wvttk
11. Rondvraag
12. Sluiting
Aansluitend geeft Eise Brinkman (specialist paardenhouderij bij Voermeesters) een lezing
over verstandig voeren bij pony’s kijkend naar het doel waarvoor de pony’s gehouden
worden.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:
nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756