Fokraad

De fokraad heeft voor de eerste keer vergaderd in de nieuwe samenstelling op 9 dec. 2015 en zal de leden periodiek over relevante zaken en ontwikkelingen informeren. In de eerste vergadering zijn onder andere de volgende punten besproken.

 • Voortgang vrij bewegen en vrijspringen (merries en ruinen). Bedoeling is dat het vrij bewegen verplicht wordt bij stamboekopname en dat vrijspringen vrijwillig mag gebeuren. In 2016 zal onder verantwoordelijkheid van het AB de verdere opleiding en scholing van juryleden ter hand worden genomen, waarbij wordt uitgegaan van een kleine, vaste groep juryleden die het vrij bewegen en vrijspringen gaat beoordelen. Reglementair zal door de Fokraad in najaar 2016 een voorstel voor opname in het reglement worden geformuleerd ter invoering in 2017.
 • Rapport nakomelingen hengsten op grond van lineair scoren. Door jury en fokraad is geconstateerd dat op basis van slechts 5 nakomelingen moeilijk een betrouwbaar rapport kan worden opgemaakt met zinvolle informatie voor fokkers. Daarom zal alsnog bekeken worden op welke wijze en wanneer publicatie van deze gegevens zal plaatsvinden. Daarbij zal ook bezien worden of het scoren van veulens in de toekomst aanvullend waardevolle informatie kan toevoegen.
 • Dagkampioenschap merries (voorstel Fokraad). De laatste jaren is al vaker geconstateerd dat de spoeling bij de keuze voor de dagkampioen merries redelijke dun is, doordat de keuze voor de jury wordt beperkt tot 4 jaar en oudere zogende merries grote en kleine maat. Aansluitend bij de wijziging (ingevoerd in 2014) dat driejarige en oudere merries zonder veulen aangewezen kunnen worden als voorlopig kroon, wordt door de fokraad voorgesteld om het dagkampioenschap voor merries ook open te stellen voor driejarige merries en niet zogende merries. Door de dagkampioen te kiezen uit alle (eerste premie) merries vanaf drie jaar en ouder zogend en niet zogend wordt de keuze voor de jury verruimd, de concurrentie vergroot en kan de kwaliteit van de kampioen toenemen.
 • Opstellen jaarplanning Fokraad 2016.
  De FR zal voor 2016 een planning opstellen, waarin in ieder geval wordt meegenomen:

  • Bespreking en behandeling foktechnische zaken uit rapport werkgroep toekomst NNFPS;
  • Uitwerking en facilitering X-register;
  • Evaluatie myotoniebeleid;
  • Invoering en reglementering vrij bewegen en vrijspringen in 2017;
  • Voordracht kandidaat HKC-leden (op basis van profielschets) aan het AB t.b.v. nieuwe samenstelling HKC 2017. De leden krijgen hierbij de gelegenheid om rechtstreeks of via de regio’s kandidaten bij de fokraad aan te dragen.

Fokraad, januari 2016