Voorjaars Ledenvergadering Noord

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 30/03/2017
20:00 - 22:00

Locatie
Café Zwaneveld

Categorieën Geen Categorieën


Agenda voorjaars ledenvergadering 30 maart 2017

Tijd: 20.00

Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen najaarsvergadering 8 december 2016

5. Mededelingen en ingekomen stukken

6. Jaarverslag 2016

7. Financieel verslag 2016

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie

10. Bestuursverkiezing

Dhr. P. Wolken, aftredend en niet herkiesbaar

Nieuw te benoemen:

Dhr.J. Nonkes, bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

11. Programma 2017

12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 19 april 2017

13. Stemming over voorstellen

14. Wvttk

15. Rondvraag

16. Sluiting