Najaarsledenvergadering Noord

Agenda najaarsledenvergadering 16 december 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via Teams. Graag aanmelden voor deze vergadering dmv een mail naar nnfps.noord@gmail.com

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 14 april 2021
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2022
 6. Voorstellen ALV 2022
 7. Evaluatie regio activiteiten 2021
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2022
 9. Evt. info vanuit AB (Channa de Winter)  en vanuit fokraad (Loek Mulschlegel)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756