Voorjaars Ledenvergadering Regio Noord

29 maart 2018 20.00 uur

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 7 december 2017
 5. Mededelingen en ingekomen stukken
 6. Jaarverslag 2017
 7. Financieel verslag 2017
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 10. Bestuursverkiezing
  Dhr. R.Migchels, aftredend en niet herkiesbaar
  Dhr. G. Zijlstra, aftredend en niet herkiesbaar
  Mevr. A. Hofsteenge, aftredend en herkiesbaar als voorzitter
  Dhr. A. Niemeijer, aftredend en herkiesbaar
  Mevr. A. Csengö, aftredend en herkiesbaarNieuw te benoemen:
  Mevr. M. Willems, bestuurslidTegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com
 11. Programma 2018
 12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 18 april 2018
 13. Stemming over voorstellen
 14. Wvttk
 15. Rondvraag
 16. Sluiting