Najaarsledenvergadering Regio West

De Najaarsvergadering Regio West wordt op 8 december 2016 om 20.00 uur gehouden in de kantine van Manege Gunterstein, Breukelen

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag voorjaarsledenvergadering
  4. Verslag vanuit het AB (Yolanda Bonouvrié)
  5. Verslag vanuit de Fokraad (Betty Laan)
  6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
  7. Voorstellen vanuit AB, Fokraad en regio
  8. Terugblik op keuring 2016, vooruitblik 2017
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Wij zijn in afwachting van definitieve stukken voor deze vergadering, zodra deze gereed zijn kunnen deze per mail worden toegestuurd. Wanneer u daar prijs op stelt, dan graag een verzoek sturen naar Eddy Schoonhoven (eh0@xs4all.nl).