Update! Najaarsledenvergadering Regio Noord

Op 8 december 2016 vindt de Najaarsledenvergadering Regio Noord plaats in Norg.

Agenda najaars ledenvergadering 8 december 2016
Tijd: 20.00
Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Opening
Vaststellen agenda
Notulen voorjaarsvergadering 24 maart 2016
Behandeling conceptagenda ALV 2017
Voorstellen ALV 2017
Evaluatie regio activiteiten 2016
Agenda activiteiten regio Noord 2017
Evt. info vanuit AB (Margriet Nijenhuis) en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
Wvttk
Rondvraag
Sluiting

 

Wie nog via de mail de stukken toegestuurd wil krijgen kan een mail sturen aan nnfps.noord@gmail.com