Kom je ook? Voorjaarsledenvergadering Noord

Jouw stem laten horen kan dit voorjaar weer tijdens de Voorjaarsledenvergaderingen! In Noord wordt deze gehouden op 30 maart in Café Zwaneveld in Norg.

Niet alleen liggen er een aantal nieuwe voorstellen waarover gestemd zal worden, ook hebben we weer een kandidaat bestuurslid gevonden! Jaap Nonkes staat in de startblokken om het bestuur in Noord te komen versterken.

Na afloop van de vergadering is er natuurlijk weer ruimte voor een drankje en om weer eens met elkaar bij te praten.

We zien jullie graag op 30 maart in Norg!

Agenda Voorjaarsledenvergadering 30 maart 2017

Tijd: 20.00 Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen najaarsvergadering 8 december 2016

5. Mededelingen en ingekomen stukken

6. Jaarverslag 2016

7. Financieel verslag 2016

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie

10. Bestuursverkiezing

Dhr. P. Wolken, aftredend en niet herkiesbaar

Nieuw te benoemen:

Dhr.J. Nonkes, bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

11. Programma 2017

12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 19 april 2017

13. Stemming over voorstellen

14. Wvttk

15. Rondvraag

16. Sluiting