Voorjaarsvergadering Regio Noord verplaatst naar 21 maart

Locatie: Café Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 6 december 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Mevr. Y. Hylkema, aftredend en niet herkiesbaar
 10. Programma 2019
 11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 17 april 2019
 12. Stemming over voorstellen
 13. Wvttk
 14. Rondvraag
 15. Sluiting