Voorjaarsledenvergadering Regio Noord

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 21/03/2019
20:00

Locatie
Café Zwaneveld

Categorieën Geen Categorieën


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 6 december 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Mevr. Y. Hylkema, aftredend en niet herkiesbaar
 10. Programma 2019
 11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 17 april 2019
 12. Stemming over voorstellen
 13. Wvttk
 14. Rondvraag
 15. Sluiting