21-06-2021 Ledenvergadering Oost

Zoals aangekondigd houdt ook regio Oost op 21 juni online een extra regioledenvergadering.

Deze begint om 20:00 uur.

Het enige agendapunt is het stemmen voor de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

De beoogde bestuursleden hebben zich al via de website en De Forester aan u voorgesteld.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.oost@hotmail.com

Procedure voor het stemmen:

 • Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet toegestuurd via de mail.
 • Per lid mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.
 • Kunt u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering?  Dan kunt u een lid dat wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.
 • Geef in dat geval uw naam door aan het lid dat de volmacht van u krijgt. Dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. U krijgt dan een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier.
  Heeft u geen mailadres?  Geef dit dan ook door. De documenten worden u dan per post gestuurd.

In de vergadering is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan het regiobestuur en met elkaar bij te praten.

Met vriendelijke groeten, regiobestuur Oost

14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Op woensdag 14 april a.s. houdt regio Oost haar voorjaarsledenvergadering.

U bent hierbij van harte welkom.

De vergadering is online; aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 21 december 2020
 4. Verslag vanuit interim AB
 5. Verslag vanuit de fokraad
 6. Terugblik 2020
 7. Financieel verslag 2020
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 28 april 2021
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 11. Stamboekopname en keuring
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

De link voor de vergadering met de stukken ontvangt u na aanmelding via nf.oost@hotmail.com

Een verzoek om alleen de stukken te ontvangen kan ook per e-mail.

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ledenvergadering Oost 21 december

Op maandag 21 december a.s. om 20 uur houdt regio Oost online haar najaarsledenvergadering. 
Leden van regio Oost zijn hierbij van harte welkom. 

U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via het mailadres: nf.oost@hotmail.com.
Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Op de agenda o.a.: verslag vanuit algemeen bestuur, fokraad en het gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen, verkiezing regiobestuur, evaluatie keuringen, voorstellen vanuit de regio.

De agenda en eventuele stukken worden u na aanmelding toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Oost

24 oktober 2020 – Landelijke Stamboekopname en herbeoordeling

Stamboekopname Stb. + en herbeoordeling Stb. + op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2020

De stamboekopnames vinden in principe plaats gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s en hebben dit jaar – in verband met Corona – plaatsgevonden zonder een gelijktijdige keuring in de Regio.

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.

Op 24 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

Daarnaast geldt – wat in dit jaar i.v.m. Corona door het Algemeen bestuur is ingesteld – dat de jury de mogelijkheid heeft een pony aan te wijzen voor ‘voorlopig kroon’. Dit geldt voor de opname maar tevens ook voor de mogelijke –  tijdens dit evenement – plaatsvindende herbeoordeling.

LEEST U DAARTOE WAT HIEROVER IN HET VRAAGPROGRAMMA STAAT OMSCHREVEN

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier

30 oktober 2020 uitgestelde Algemene Ledenvergadering

Beste mensen,

Middels dit bericht willen wij u alvast op de hoogste stellen dat de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gepland staat op vrijdag 30 oktober.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte brengen hoe we dit vorm gaan geven.

Namens het interim-bestuur,

Aliece van Dijk

Aan de leden en geïnteresseerden van het NNFPS,

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en huidige situatie binnen het Algemeen Bestuur van het NNFPS.
Zoals u allen weet, hebben onze voorzitter Wim Lovink en lid van het AB Eva Eigenhuijsen te kennen gegeven te stoppen met hun bestuurlijke werkzaamheden per 1 juli j.l. Hieruit vloeide voort dat het Algemeen Bestuur vanaf dat moment in ondertal was en er geen draagvlak meer was voor een voltallig bestuur.
De situatie die hieruit is ontstaan, is dat er een interim-bestuur is ontstaan met een afgevaardigde vanuit elke regio.

Dit interim-bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Eva Eigenhuijsen (regio Zuid),
 • Stella Martens (regio Oost),
 • Jans Schepers (regio West),
 • Aliece van Dijk (regio Noord).  

Ons doel voor de komende tijd is het zo spoedig mogelijk formeren van een nieuw Algemeen Bestuur. Tot die tijd zullen wij de lopende zaken behartigen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u ons middels e-mail bereiken op het volgende e-mail adres: interimbestuurnnfps@gmail.com

Uitslagen stamboekopname te Nijbroek

–>UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–>DEELNEMENDE PONY’S

Van de gepresenteerde pony’s waren er drie die allen een score van 85 voor exterieur, voor vrij bewegen én voor het vrij springen behaalden en daarmee waren dit de pony’s met de hoogste scores van deze dag.

Dit waren:

 • nr. 93 Koetsiershoeve Diamond Touch of Glory ( V: Jup x MV: Esse Golden Bigwig);
 • nr. 95 West End Madelief (V: Comm’s Forest Dille x MV: Jasper)
 • nr. 99 Koetsiershoeve Dance of Glory (V: Comm’s Forest Dille x MV: Orlando).
  Van de laatste 2 genoemde pony’s foto kunnen wij u alvast een foto presenteren.

Koetsiershoeve Dance of Glory

West End Madelief

De volgende stamboekopname en veuleninspectie staat gepland op 12 september te Norg!!

Stamboekopname op 8 augustus 2020

Op zaterdag 8 augustus vindt er weer stamboekopname plaats en deze keer in Nijbroek

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

==> Het programma van Nijbroek

 

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

Uitslagen stamboekopname en veuleninspectie 18 juli 2020

Stamboekopname en veuleninspectie te Wenum Wiesel

–> Uitslagen WENUM WIESEL

–> Deelnemende pony’s WENUM WIESEL
(Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen)

 

Stamboekopname te Vorden

–> Uitslagen VORDEN

–> Deelnemende pony’s VORDEN
(Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen)

 

Weergave van moment van de dag in Wenum Wiesel. Een blije (klein)dochter van de familie Bosch van Stal Heihoeve’s die een zeer succesvolle dag hadden.

Het verslag van de stamboekopname en veuleninspectie zoals gepubliceerd op HORSES.nl

Op naar de volgende datum en wel op 25 juli te Kelpen-Oler!!

Stamboekopname en veuleninspectie op 18 juli 2020 (Vorden)

Op zaterdag 18 juli op twee plaatsen stamboekopnames en veuleninspectie en wel in Wenum Wiesel en in Vorden.

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma van Vorden

Wanneer u voornemens bent om te komen kijken in Vorden het volgende.

Bij Vorden wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Er wordt op zaterdag niet aan gewerkt en men kan er gewoon langs, maar er kunnen kleine opstoppingen zijn. Wanneer er verkeersregelaars staan, moeten u aangeven dat u bestemmingsverkeer bent en bij Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96/98, 7251 LW te Vorden Kranenburg moet zijn.

Komende vanaf Arnhem/Dieren is het een optie om bij Zutphen richting Baak aan te houden, dan pakt de navigatie het van daar weer op waarbij u dan wel uw navigatie instelt op de postcode.

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.